இந்தப் பகுதியில் மாணவர்கள் உற்றுக்கேட்டு பதில் அளித்துப்

பழகுவற்கான பயிற்சிகள் உள்ளன.

This part contains exercises for students to practice

"Listening & Responding" in Tamil