இந்தப் பகுதியில் சிறார்க்குத் தமிழ் எழுத்துக்கள்  கற்பிக்க

அவற்றில் ஆரம்பமாகும் சில சொற்களும்

அதற்கான படங்களும் காணலாம்.