பயிற்சி 77

சரியான சொற்களை இணைத்து வாக்கியங்களை உருவாக்கவும்

 

பயிற்சி உள்ள பக்கத்தைத் திறக்க அம்புக்குறியை அழுத்தவும்

Please click the arrow to open the picture file

 

=====>