பயிற்சி 73

படங்களில் காணும் செயல்களைப் பார்த்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பவும்

 

படங்கள் உள்ள பக்கத்தைத் திறக்க அம்புக்குறியை அழுத்தவும் 

Please click the arrow to open the picture file

 

=====>