பயிற்சி 72

சரியான சொற்களை இணைத்து வாக்கியங்களை உருவாக்கவும் 

 

பயிற்சி உள்ள பக்கத்தைத் திறக்க அம்புக்குறியை அழுத்தவும் 

Please click the arrow to open the pdf-file

 

=====>