பயிற்சி 70

படங்களைத் தொடர்பு படுத்தவும் (Match the picture to the names) 

 

படங்கள் உள்ள பக்கத்தைத் திறக்க அம்புக்குறியை அழுத்தவும் 

Please click the arrow to open the picture file

 

=====>