பயிற்சி - 63

 

உயிரெழுத்துக்கள் - வண்ணம் தீட்ட எல்லைக் கோடுகளுடன்

Outline of Vowels - for colouring, over writing

 

 

Please click the arrow to open the pdf-file  ----->

 

 

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா