இந்தப் பகுதியில் 61 முதல் 70 வரையிலான பயிற்சிகளைக் காணலாம்.