பயிற்சி 58 - Wrongly Spelt Words

 

Find the word that is wrongly spelt and circle it (எழுத்துப் பிழை உள்ள வார்த்தையைக் கண்டுபிடித்து வட்டமிடவும்)

 

(1) கன்னாடி முன் என்ன செய்கிறோம்?

(அ) கன்னாடி (ஆ) முன் (இ) என்ன (ஈ) செய்கிறோம்?

(2) சூரியன் கிளக்கில் உதிக்கும்

(அ) சூரியன் (ஆ) கிளக்கில் (இ) உதிக்கும்

(3) கண் பார்த்து அரிய உதவுகிறது

(அ) கண்   (ஆ) பார்த்து   (இ) அரிய   (ஈ) உதவுகிறது

(4) உடள் தொட்டு அறிய உதவுகிறது

(அ) உடள்   (ஆ) தொட்டு   (இ) அறிய   (ஈ) உதவுகிறது

(5) எனக்கு இறண்டு கண்கள் உண்டு

(அ) எனக்கு   (ஆ) இறண்டு   (இ) கண்கள்   (ஈ) உண்டு

(6) நாண் வாயால் பேசுவேன்

(அ) நாண்   (ஆ) வாயால்   (இ) பேசுவேன்

(7) நாங்கள் இருவரும் அன்னன் தங்கை

(அ) நாங்கள்   (ஆ) இருவரும்   (இ) அன்னன்   (ஈ) தங்கை

(8) யானைக்கு தந்தங்கள் உன்டு

(அ) யானைக்கு   (ஆ) தந்தங்கள்   (இ) உன்டு

(9) தம்பி படுக்கையை விட்டு எளுந்திரு

(அ) தம்பி   (ஆ) படுக்கையை   (இ) விட்டு (ஈ) எளுந்திரு

(10) நீ பாள் குடித்தபின் படி

(அ) நீ   (ஆ) பாள்   (இ) குடித்தபின்   (ஈ) படி

 

 

 

ஆக்கம்; அன்பு ஜெயா