பயிற்சி - 56       கடிகாரத்தில் மணி பார்க்கக் கற்றுத்தருதல்

 

Please CLICK HERE here to open the pdf-file