பயிற்சி - 53       ஒருமை - பன்மை அட்டவணை

 

Please CLICK HERE here to open the pdf-file