பயிற்சி 52

படங்களில் உள்ள வித்தியாசங்களைக் கண்டுபிடித்தல்

Spot the differences

 

 

  To print the exercise CLICK HERE to open the pdf-file