பயிற்சி - 51

கீழே உள்ள வாரத்தைகளை உபயோகித்து வாக்கியங்கள் (வசனங்கள்) அமைக்கவும்.

 

நான்
ஆண்
படித்தாள்
மாணவர்கள்
அவன்
மாணவிகள்
ஒரு
பெண்
அவள்
படித்தேன்
படித்தான்
பையன்
மாணவி
அவர்கள்
படித்தார்கள்
நாங்கள்
நீ
மாணவன்

 

 

  

நான் பையன்

நான் ஒரு பையன்

 

 

 

 

 

   

  

  If you want to print the exercise CLICK HERE to open the pdf-file

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா