பயிற்சி 4

 

இரண்டு படங்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசங்களைக் கண்டுபிடிக்கச் சொல்லி பிறகு படத்திலுள்ள பொருள்களைப் பற்றி பேசும்படி செய்து மாணவர்கள் உரையாட வழிசெய்யலாம்.

  

படங்களைப் பெற இங்கே சொடுக்கவும் - Click here to get the picture file