பயிற்சி - 1

 

 உயிரெழுத்துக்கள் - அம்புக்குறியைப் பார்த்து எழுதிப் பழகுவற்கான பயிற்சி

 

இங்கே சொடுக்கவும்- Click here to open the pdf-file

  

 

மெய்யெழுத்துக்கள் - அம்புக்குறியைப் பார்த்து எழுதிப் பழகுவற்கான பயிற்சி 

 

இங்கே சொடுக்கவும்- Click here to open the pdf-file

 

உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள் - உருவாகும் மாதிரி -(Patterns useful to teach the alphabets to students )

இங்கே சொடுக்கவும்- Click here to open the pdf-file