சிட்னி தமிழ் இலக்கிய கலை மன்றம்

நடத்தும் 

திருக்குறள் மனனப் போட்டிகள் - 2019

போட்டி நாள் : ஞாயிற்றுக்கிழமை 3 மார்ச் 2019 

 

Please click the following links below to open and print the respective files. 

 

1. போட்டி விவரங்கள்

2. விண்ணப்பப் படிவம்  

 

ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் மனனம் செய்யவேண்டிய குறள்கள்:

3. பாலர் ஆரம்பப்பிரிவு 

4. பாலர் பிரிவு

5. கீழ்ப்பிரிவு

6. மத்திய பிரிவு

7. மேற்பிரிவு

8. அதிமேற்பிரிவு

9. போட்டி விதிமுறைகள் 2019 

 

 

 

 

If you have any problem accessing the above files please email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.