' அ ' வில் ஆரம்பிக்கும் சில சொற்களும் அவற்றுக்கான படங்களும் -

காண்பதற்கு அம்புக்குறியை அழுத்தவும் ------->