இந்தப் பகுதியில் 71 முதல் 80 வரையிலான பயிற்சிகளைக் காணலாம்.