பயிற்சி - 48

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
பு
ரு
டு
டி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
B
C
D
E
F
G
H
J
ப்
மை
ண்
த்
ம்
பெ
ள்
ந்

  

கீழே உள்ள எண்கள்/எழத்துக்களுக்குரிய வார்த்தைகளைக்

கண்டுபிடித்து எழதவும் (உதாரணத்தில் உள்ளபடி)

 

  

95

78

98

68

GD

4D

2D

7D

45B

G3B

16H

4DB

13B

GDB

  

படு

  

74H

43A2

98A2

686F

236F

4D4H

43F2

15EC

15A2

CJCF

936F

2EC4F

4JC4F

7374H

 

 

  

 If you want to print the exercise CLICK HERE to open the pdf-file  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா