பயிற்சி - 47 (மரியாதைச் சொற்கள்)

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
நீ
ங்
ள்
வா
பா
டு
க்
2
தா
ரு
ங்
ள்
3
கு
ர்
டு
ங்
பே
லீ
4
டி
ங்
ள்
சு
பா
ர்
5
யு
ள்
ங்
ஞு
6
ங்
தா
ள்
பா
டு
ங்
ள்
பா
7
சா
ப்
பி
டு
ங்
ள்
கெ
ரு
8
ள்
வா
ங்
9
டி
யு
ங்
ள்
டி
10
ட்
கா
ரு
ங்
ள்

  

மேலே உள்ள கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் கீழே உள்ள சொற்களைக்

கண்டுபிடித்து வட்டமிடவும்

 

  

ஆடு

ஆடுங்கள்

பாடு

பாடுங்கள்

தா

  

தாருங்கள்

எடு

எடுங்கள்

வா

வாருங்கள்

  

உட்காருங்கள்

குடியுங்கள்

சாப்பிடுங்கள்

படி

படியுங்கள்

  

உங்கள்

நீங்கள்

பேசுங்கள்

பார்

பாருங்கள்

 

  

  

If you want to print the exercise CLICK HERE to open the pdf-file

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா