பயிற்சி - 45

இந்தப் பயிற்சி மிகச் சிறிய வகுப்பு மாணவர்களுக்கு

படங்களைப் பார்த்து பெயர்களைக் கூறவேண்டும்.

To open the file CLICK HERE