பயிற்சி - 43

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ம்
ண்
டு
டி
ப்
A
B
C
D
E
F
G
H
J
கா
து
ழு
த்
பா
ட்
மா

  

கீழே உள்ள எண் \ எழுத்துக்கு உரிய வார்த்தைகளைக் கண்டுபிடித்து எழுதவும்

(உதாரணங்களைப் பார்த்து செய்யவும்)

18
A4
1DEC
65
68
6DEC
A5
F5
FH5
AB3
6G3
73
75
29F
கடி
காண்
AC
14
1B8
64
64F5
AH5
1H5
FH8
FB3
DG3
D8
7B3
23J
 

  

  

If you want to print the exercise CLICK HERE to open the pdf-file

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா