பயிற்சி - 40 (வீடு)

கீழுள்ள வார்த்தைகளில் பொருத்தமானவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்

 

1
கூரை
 
லறைசமைய
2
தொலைக்காட்சி
 
பேசிதொலை
3
படுக்கையறை
 
னல்சன்
4
நாற்காலி
 
லிவே
5
வீடு
 
திகத்
6
குளியலறை
 
காட்சிதொலை
7
தோட்டம்
 
அடுப்புமின்
8
வரவேற்பறை
 
யறைபடுக்கை
9
சமையலறை
1
ரைகூ
10
வேலி
 
காலிநாற்
11
கத்தி
 
லறைகுளிய
12
தொலைபேசி
 
விளக்குமின்
13
மின்அடுப்பு
 
பறைவரவேற்
14
மின்விளக்கு
 
டம்தோட்
15
சன்னல்
 
டுவீ

  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா