பயிற்சி-39 (குடும்பம்)

கீழுள்ள சொற்களில் பொருத்தமானவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
அம்மா
அப்பா
தாத்தா
பாட்டி
அக்கா
அண்ணன்
தம்பி
தங்கை
மாமா
மாமி
அத்தை
சித்தப்பா
சின்னம்மா
பெரியம்மா
பெரியப்பா
  
  
  
  
  
  
 
ரியபெம்மா
டிட்பா
பிதம்
மிமா
கைதங்
தப்பாசித்
மாஅம்
யப்பாபெரி
னம்மாசின்
பாஅப்
த்தாதா
காஅக்
தைஅத்
மாமா
ணன்அண்

  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா