பயிற்சி - 28

கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் விலங்குகளின் பெயர்களைக் கண்டுபிடித்து எழுதவும்

 

நு
தி
ரு
மை
சி
ரி
நா
ய்
ங்
கு
தி
ரை
டி
ட்
ம்
தி
நா
ங்
யா
னை
கெ
மா
டு
மி
கு
சு
றா
மீ
ன்
சு
ங்
மு
ல்
சி
று
த்
தை
கி
டா
பு
லி
சு
க்
நா
ய்
ழு
கு
ம்
மு
லை
ம்
கூ

  

பெயர்களை இங்கே எழுதவும்

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

If you need to print this exericse CLICK HERE to open the pdf-file

  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா

 


  

  

  

பயிற்சி - 28அ

 

நு
தி
ரு
மை
சி
ரி
நா
ய்
ங்
கு
தி
ரை
டி
ட்
ம்
தி
நா
ங்
யா
னை
கெ
மா
டு
மி
கு
சு
றா
மீ
ன்
சு
ங்
மு
ல்
சி
று
த்
தை
கி
டா
பு
லி
சு
க்
நா
ய்
ழு
கு
ம்
மு
லை
ம்
கூ

  

மேலே உள்ள கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் கீழே உள்ள விலங்குகளின்

பெயர்களைக் கண்டுபிடித்து வட்டமிடவும்

 

சிறுத்தை

எருமை

நரி

கழுகு

மீன்

நாய்

 

 

ஒட்டகம்

பசு

மாடு

ஓநாய்

முயல்

 

 

கரடி

யானை

திமிங்கிலம்

சுறாமீன்

புலி

 

 

 

முதலை

சிங்கம்

குதிரை

குரங்கு

கடா

 

  

  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா