பயிற்சி - 28

கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் விலங்குகளின் பெயர்களைக் கண்டுபிடித்து எழுதவும்

 

நு
தி
ரு
மை
சி
ரி
நா
ய்
ங்
கு
தி
ரை
டி
ட்
ம்
தி
நா
ங்
யா
னை
கெ
மா
டு
மி
கு
சு
றா
மீ
ன்
சு
ங்
மு
ல்
சி
று
த்
தை
கி
டா
பு
லி
சு
க்
நா
ய்
ழு
கு
ம்
மு
லை
ம்
கூ

  

பெயர்களை இங்கே எழுதவும்

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

If you need to print this exericse CLICK HERE to open the pdf-file

  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா