பயிற்சி 27

 

  

இந்தப் பயிற்சி மிகச் சிறிய வகுப்பு மாணவர்களுக்கு, கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப

படங்களுக்குள் எழுத்துக்கள் உள்ள பயிற்சி.

  

  

To print this exercise CLICK HERE to open the pdf-file

 

 

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா