பயிற்சி – 26

கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் சொற்களைக் கண்டுபிடித்து எழுதவும்

                                  

கு
டு
க்
கை
ம்
ட்
ஞ்
ள்
சா
வெ
ள்
ளை
ரி
தா
த்
தா
ளி
ளை
ஞ்
ம்
ச்
லை
ன்
ரி
ம்
மே
சை
ல்
ட்
ல்
சி
ப்
பு
ளி
த்
ணை
ரி
ந்
வா
ற்
டி
ரு
நா
மை
நீ
ம்
கு
ப்
ற்
னை
தி
ட்
ம்
கை
பு
கா
ல்
தோ
ட்
ம்
பு
லி
லி

  

சொற்களை இங்கே எழுதவும்

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you need to print this CLICK HERE to open the pdf-file

 

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா