பயிற்சி - 24

கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் சொற்களை கண்டுபிடித்து எழுதவும்.

பா
ப்
பா
ல்
கா
ல்
ம்
நா
நா
ய்
க்
ட்
ம்
த்
ல்
தா
மா
மா
ங்
கா
ய்
க்
தா
க்
ம்
த்
க்
ம்
ம்
ல்
தா
ன்
ள்
க்
ன்
ச்
ட்
ட்
ம்
ம்
ச்
ம்
ம்
ஞா
ம்
ண்
ன்

  

சொற்களை இங்கே எழுதவும்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

If you need to print this file CLICK HERE to opne the pdf-file

 

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா