பயிற்சி – 23

 

கட்டங்களில் உள்ள எழுத்துக்களைக் கொண்டு சொற்களை அமைக்கவும்

ப்
வி
ணை
ன்
தி
க்
ம்
னை
ட்
சா
த்
பா
வீ
நா
தை
ண்
டு

  

சொற்களை இங்கே எழுதவும்

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

If you need to print his file click here to open/download the pdf-file