பயிற்சி - 20

 

கோடிட்ட இடத்தை அடைப்புக்குறிக்குள்உள்ள ஓர் எழுத்தைக் கொண்டு பூர்த்தி செய்க:

 

     .

(ண்,)

 

தம்___

(பி,)

___டு

(ம், ட்)

 

___

(ட், ரி)

பந்___

(நு, து)

 

சிங்___ம்

(, து)

பட்___ம்

(னி,)

 

பு___

(லி, மி)

கு___ங்கு

(,)

 

___ல்

(, யி)

___மா

(க், ம்)

 

___ம்

(, ங்)

___

(று,)

 

மச்___ம்

(,)

ஏ­­___

(ணி,)

 

__ட்டம்

(,)

___

(,லை)

 

___ல்

(,)

கி___

(மி, ளி)

 

___ம்

(,)

___பல்

(ட், ப்)

 

___சி

(ஞ்,)

___ம்பு

(று, பு)

 

பல்___

(க், லி)

கா___

(, து)

 

தண்___ர்

(ணீ, நீ)

பா___டி

(ட், ழ்)

 

வா___து

(த், ட்)

தா___தா

(க், த்)

 

கத___

(பு, வு)

கா___ம்

(நி,)

 

___

(சு, பு)

வா___

(ய், ப்)

 

___டு

(த், ண்)

இர___டு

(ண், ம்)

 

___ல்

(,)

___து

(த், ப்)

 

___து

(க், ந்)

___கா

(ம், க்)

 

கு___ரை

(டி, தி)

 

 

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா