பயிற்சி 9

டு
தா
ரு
ங்
ள்
டு
சொ
ல்
லு
ங்
ள்
ங்
ங்
கை
நீ
நா
ன்
வா
பா
ரு
ங்
ள்
ரு
ள்
வெ
ளி
யே
மே
ங்
ண்
ன்
ள்
வா
ந்
தி
ன்
ம்
ள்
பா
டு
ங்
ள்
நி
வு

 

மேலே உள்ள கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் கீழே உள்ள சொற்களைக் கண்டுபிடிக்கவும்

 

சொல்லுங்கள்
தாருங்கள்
வாருங்கள்               
பாருங்கள்
ஆடுங்கள்    
நீங்கள்
நின்
தங்கை
வெளியே       
வான்
நிலவு
மேகம்
பாடுங்கள்    
கண்ணன்
ஆடு

 

If you need to print this file properly, please click here to open the pdf-file

  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா


 

 

 

பயிற்சி 9 அ

டு
தா
ரு
ங்
ள்
டு
சொ
ல்
லு
ங்
ள்
ங்
ங்
கை
நீ
நா
ன்
வா
பா
ரு
ங்
ள்
ரு
ள்
வெ
ளி
யே
மே
ங்
ண்
ன்
ள்
வா
ந்
தி
ன்
ம்
ள்
பா
டு
ங்
ள்
நி
வு

  

மேலே உள்ள கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் சொற்களைக் கண்டுபிடித்து எழுதவும்.

 

  
  
  
  
  
  

  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா