பயிற்சி 06

 

 
1
2
3
4
5
6
7
1
க்
ண்
டு
ம்
2
ன்
று
ட்
ப்
3
ங்
ம்
ந்
து
4
று
மூ
ன்
று
ஞ்
த்
5
ட்
து
6
ன்
து
மு
டு
நா
7
நா
ன்
கு
கெ

  

மேலே உள்ள கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் சொற்களைக் கண்டுபிடித்து எழுதவும்

   

 

If you need to print this file properly, please click here to open the pdf-file

  

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா

 


 

 

பயிற்சி 06

 

 
1
2
3
4
5
6
7
1
க்
ண்
டு
ம்
2
ன்
று
ட்
ப்
3
ங்
ம்
ந்
து
4
று
மூ
ன்
று
ஞ்
த்
5
ட்
து
6
ன்
து
மு
டு
நா
7
நா
ன்
கு
கெ

  

மேலே உள்ள கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் கீழே உள்ள சொற்களைக் கண்டுபிடித்து வட்டமிடவும்

 

ஒன்று
இரண்டு
மூன்று
நான்கு
ஐந்து
ஆறு
ஏமு
எட்டு
ஒன்பது
பத்து

 

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா