பயிற்சி 5

  

 

டி
ப்
பு
பா
ல்
ங்
பா
ச்
சை
சு
கு
ட்
ம்
டி
டி
க்
தி
டி
ட்
ல்
கு
ட்
ம்
தி
சு
ம்
பா
டி
ட்
மை
ம்
டு
னி
டு
டு
ட்
டை

  

மேலே உள்ள கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் கீழே உள்ள சொற்களைக் கண்டுபிடித்து வட்டமிடவும்

படம்
பக்கம்
பலம்
பகல்
பக்தி
படி
பாடு
பங்கு
பச்சை
பசு
பால்
பசுமை
பட்டம்
படு
பட்டி
பாட்டி
பட்டினி
பட்டு
பட்டை
பதி
படிப்பு
பகடி
பகுதி
பணம்
பண்பாடு

 

  If you need to print this file properly, please click here to open the pdf-file

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா


  

  

பயிற்சி 5 அ

 

 

டி
ப்
பு
பா
ல்
ங்
பா
ச்
சை
சு
கு
ட்
ம்
டி
டி
க்
தி
டி
ட்
ல்
கு
ட்
ம்
தி
சு
ம்
பா
டி
ட்
மை
ம்
டு
னி
டு
டு
ட்
டை

 

மேலே உள்ள கட்டங்களில் ஒளிந்திருக்கும் சொற்களைக் கண்டுபிடித்து எழுதவும்

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆக்கம்: அன்பு ஜெயா